Ablerex จัดงานสัมมนา Solar PV Inverter ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ทาง Ablerex ร่วมกับบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด จัดงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง "Ablerex Solar Inverter :High Efficiency & Reliable with Smart Service" โดยมีวิทยากรจากทีมวิศวกรของโรงงานผู้ผลิตในประเทศไต้หวันและสิงค์โปร์มาบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคของเครื่องอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ Ablerex เพื่อใช้ในโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก