Ablerex Solar Inverter ออกบูธประชาสัมพันธ์ ม.อุบลราชธานี

Ablerex Solar Inverter ออกบูธร่วมกับ อีสานโซล่า ประชาสัมพันธ์ และให้ความรุ้เกี่ยวกับ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 56 ที่มหาวืทยาลัยอุบลราชธานี