Ablerex ได้ร่วมมือกับ บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablerex ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ทาง Ablerex ได้ร่วมมือกับ บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablerex ขนาด 1000VA จำนวน 11 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบ Internet และ WiFi ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 58